• 12 Jan 2020

CHAPTER BANDUNG

SWIFT Club Indonesia Chapter Bandung berdiri 31 Mei 2009. SCI Bandung meliputi wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.